eRadovi - матурски, семинарски, дипломски, магистарски, стручни радови, докторати,... у електронском облику!
    


претрага по кључним речима:

Електротехника

Почетна страница > Стручни радови > Електротехника


Тип рада:


Појам за претрагу:
Предмет/област:


Број рада:
  

Листа радова:

HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI) UPRAVLJAČKI INTERFEJS ZA UNIVERZALNI RENTGEN STATIV

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2008 год., 4 страница, Цена: 5€

IMPLEMENTACIJA PARETO GENERATORA AUDIO/VIDEO SAOBRAĆAJA U SIMULACIONOM MODELU ČVORA SA OPTIČKOM KOMUTACIJOM BRSTA

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 5 страница, Цена: 5€

MOGUĆNOSTI KOMUNIKACIJE IZMEĐU MATLAB/SIMULINK OKRUŽENJA I PROCESA UPRAVLJANIH POMOĆU PROGRAMABILNIH LOGIČKIH KONTROLERA PRIMENOM OPC KONCEPTA

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 5 страница, Цена: 5€

PRIKAZ TELEKOMUNIKACIONE MREŽE ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA BOSNE I HERCEGOVINE

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

REGULACIJA TEMPERATURE U ZATVORENOM PROSTORU PRIMJENOM PLC-a

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

Statističke karakteristike signala na izlazu MRC diverziti sistema u prisustvu fedinga

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 5 страница, Цена: 5€

BEZKOLEKTORSKI JEDNOSMJERNI MOTOR (BLDC) SA TRAPEZNIM OBLIKOM INDUKOVANOG FAZNOG NAPONA

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

KARAKTERISTIKE SIGNALA NA IZLAZU IZ SLOŽENOG SC-EGC KOMBINERA U PRISUSTVU LOG-NORMALNOG FEDINGA

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

POZICIONI SISTEM VISOKE KLASE TAČNOSTI ZASNOVAN NA REFERENTNOM MODELU I PROMJENLJIVOJ STRUKTURI

Elektro tehnicki fakultet u SARAJEVU, Sarajevo, 2008 год., 4 страница, Цена: 5€

ELEKTRONSKO POSLOVANJE - ZAKONSKA REGULATIVA

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 5 страница, Цена: 5€

FLEKSIBILNI SISTEMI UPRAVLJANJA U REALNOM VREMENU BAZIRANI NA PC PLATFORMAMA

Elektro tehnicki fakultet u SARAJEVU, Sarajevo, 2008 год., 4 страница, Цена: 5€

ISKUSTVA U IMPLEMENTACIJI KONCEPTA VIRTUELNE UČIONICE

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2003 год., 5 страница, Цена: 5€

PROJEKTOVANJE I IZRADA RAZVOJNOG OKRUŽENJA ZA VERIFIKACIJU ALGORITAMA DIGITALNOG UPRAVLJANJA ASINHRONIM MOTOROM

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 5 страница, Цена: 5€

STATISTIČKE KARAKTERISTIKE SIGNALA NA IZLAZU DIVERZITI PRIJEMNIKA SA SELEKTIVNIM KOMBINOVANJEM

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

STATISTIČKE KARAKTERISTIKE SIGNALA NA IZLAZU DIVERZITI PRIJEMNIKA SA SELEKTIVNIM KOMBINOVANJEM

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

STATISTIKA DRUGOG REDA SC MAKRODIVERZITI SISTEMA U PRISUSTVU NAKAGAMI-m FEDINGA

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

ADAPTACIJA DIO PO DIO UNIFORMNOG SKALARNOG KVANTIZERA NA OSNOVU MEMORIJE OD JEDNE RIJEČI

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 5 страница, Цена: 5€

Analiza metoda za direktno upravljanje momentom asinhronih motora primenom modulacije prostornog vektora

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

ARHITEKTURA PERSONALIZOVANOG eLEARNING SISTEMA INDeLER

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2004 год., 5 страница, Цена: 5€

DALJINSKI IR UPRAVLJAČ U FUNKCIJI KUĆNE AUTOMATIZACIJE

Elektro tehnicki fakultet u SARAJEVU, Sarajevo, 2008 год., 4 страница, Цена: 5€

Liderstvo

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

MODIFIKOVANI PRINCIP APSORPCIJE I NJEGOVA PRIMENA U PROJEKTOVANJU DIGITALNO UPRAVLJANOG BRZINSKOG SERVOMEHANIZMA

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

NADGRADNJA KONVENCIONALNIH POZICIONIH SISTEMA U VISOKOPRECIZNE PRATEĆE SISTEME PRIMENOM AKTIVNIH KOMPENZATORA SA DIGITALNIM KLIZNIM REŽIMIMA

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 5 страница, Цена: 5€

NOVI PRISTUP NUMERIČKOM DIFERENCIRANJU REALNIH SIGNALA

Elektro tehnicki fakultet u SARAJEVU, Sarajevo, 2008 год., 4 страница, Цена: 5€

Novi trendovi u upravljanju radiofrekventnim spektrom

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

ONTOLOGIJA MULTIAGENTNIH SISTEMA (MAS) ZA APLIKATIVNE SERVISE U LOGISTIČKIM TOKOVIMA

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 5 страница, Цена: 5€

OPTIMALNO PODEŠAVANJE PI REGULATORA ZASNOVANO NA MAKSIMIZACIJI KOMBINOVANOG KRITERIJUMA JC

Elektrotehnički fakultet u Beogradu , Beograd, 15 страница, Цена: 5€

OPTIMALNO PODEŠAVANJE PID REGULATORA U FREKVENCIJSKOM DOMENU

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 5 страница, Цена: 5€

PERFORMANSE SC DIVERZITI PRIJEMNIKA SA TRI GRANE U KANALIMA SA EKSPONENCIJALNO KORELISANIM α-µ FEDINGOM

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 5 страница, Цена: 5€

PRIKAZ STRUKTURE I FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA TERESTRIČKOG DIGITALNOG RADIO-DIFUZNOG SISTEMA

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

PRIMENA AJAX TEHNOLOGIJE PRI INTEGRACIJI EMBEDDED UREĐAJA U WEB OKRUŽENJE

Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, 2008 год., 4 страница, Цена: 5€

PROBLEMI REALIZACIJE POZICIONIH SISTEMA S KLIZNIM REŽIMIMA

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2008 год., 5 страница, Цена: 5€

PROJEKTOVANJE LINEARIZOVANOG HIBRIDNOG SKALARNOG KVANTIZERA ZA GAUSOV IZVOR

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

REALIZACIJA SISTEMA VIDEO NADZORA NA WINDOWS CE OPERATIVNOM SISTEMU ZA POTREBE KUĆNE AUTOMATIKE

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 5 страница, Цена: 5€

SIMULACIONI MODEL OPTIČKOG TRANSPORTNOG SISTEMA I NJEGOVA PRIMENA NA DIZAJN EFIKASNIH ZAŠTITNIH KODOVA

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

SISTEMI ZA MOBILNO PLAĆANJE BAZIRANI NA KREDITNIM KARTICAMA

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2008 год., 4 страница, Цена: 5€

STANDARD SINHRONOG OPTIČKOG PRENOSA - SONET

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2003 год., 5 страница, Цена: 5€

Statistička karakteristika količnika Rejlijevog signala i zbira Rejlijeve interferencije i Gausovog šuma

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

UPRAVLJANJE WirelessHART MREŽOM

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

UTICAJ PROPADA NAPONA NA ELEKTROMOTORNE POGONE VISOKIH PERFORMANSI

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 4 страница, Цена: 5€

UTICAJ RAZDEŠENOSTI UPRAVLJANOG POGONA SA ASINHRONIM MOTOROM PARAMETARA NA RAD VEKTORSKI

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2009 год., 5 страница, Цена: 5€

ЕСТИМАЦИЈА ПАРАМЕТРА ДИНАМИЧКИХ СИСТЕМА СА MATLAB SPE TOOLBOXOM

Elektro tehnicki fakultet u SARAJEVU, Sarajevo, 2008 год., 4 страница, Цена: 5€

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕНАПОНСКЕ ЗАШТИТЕ КОД ПУШ – ПУЛ ПРЕТВАРАЧА

Elektrotehnički fakultet, Isočno Sarajevo, 2008 год., 5 страница, Цена: 5€